Kapittel 0 - Grunnleggende kunnskap

Ord og begrep

Engelsk

Før man kan starte å lære et språk og alt som kommer med det, er det en god idé å ha en grunnleggende forståelse av grammatikken i språket og ikke minst hva vanlige ord og begrep betyr.

I Terminologi artikkelen kan du finne en liste over de mest vanlige ordene brukt i norsk grammatikk, med enkle beskrivelser og eksempler. Eksemplene vil være så ekle som mulig og dekker ikke alt et ord betyr, derfor anbefales det å lese de fulle artiklene når de er tilgjengelige.

Ord og begrep

Ordklasser

Engelsk
Ord Forklaring Eksempel
Substantiv Gir navn eller referer til ting/objekter, individer og abstrakte begrep en mann, ei dame, et barn
Verb Brukt for å uttrykke en handling å spise, å sove, å jobbe
Adjektiv som beskriver et substantiv ved å betegne dets egenskaper liten, stor, hvit, svart
Adverb litt som adjektiv, legger informasjon til verb, adjektiv fort, sakte, langt
Pronomen som brukes for å vise til noen, eller i stedet for et substantiv Se under
undergruppe personlige, gjensidige, refleksive, spørre og ubestemt pronomen jeg, du, hverandre, seg, hva, hvem, en
Determinativ Bestemmerord til substantiv, mange bøyes i kjønn og tall Se under
undergruppe Undergruppe:
possessiv, demonstrativ, kvantorer
min, din, denne, dette, en, to, tre, mange, ingen
Konjunksjoner Binder sammen like ledd (ord, fraser og setninger) og, men, så, eller
Subjunksjoner Introduserer en leddsetning (undersetning) i en helsetning at, om, fordi, selv om så
Preposisjon Binder sammen ord / fraser på en lignende måte som subjunksjoner i, på, over, under
Interjeksjoner Et ord som er en selvstendig ytring ja, hurra!, skål, mø

Tider og bøyningsformer av substantiv, verb og adjektiv

Substantiv

Engelsk
Ord Forklaring Eksempel
Kjønn Norske substantiv har tre kjønn hankjønn, hunkjønn, intetkjønn
Hankjønn Maskulin, ord med “en” som artikkel en mann, en gutt, en bil
Hunkjønn Feminin ei dame, ei jente, ei strand
Intetkjønn Nøytrumsord et barn, et eple, et hus
Entall Det er bare én av noe, singular en gutt, gutten
Flertall Det er mer enn én av noe to gutter, fem biler
Ubestemt Generell og ikke spesifikk en gutt, gutter
Bestemt Spesifikk og definert gutten, guttene
Artikkel Viser om et ord er ubestemt/bestemt en gutt, gutten

Verb

Engelsk
Ord Forklaring Eksempel
Imperativ Kommando spis! snakk!
Infinitiv Basisformen, er ikke en tid, med eller uten å å være, å snakke, å komme
Presens Nåtid, noe skjer nå (kan tolkes som framtid) er, snakker, kommer
Preteritum Fortid, noe skjedde før var, snakket, kom
Presens perfektum Også fortid, noe har skjedd har vært, har snakket
Preteritum perfektum Handling er avsluttet med resultat i fortida hadde vært, hadde snakket
Presens futurum Framtid, noe skjer i framtida skal/vil være, skal/vil snakke
Preteritum futurum Var framtidig i fortida skulle/ville være, skulle/ville spise
Partisipp Adjektivform av verb, kan brukes som adjektiv/adverb presens og perfektum partisipp
Presens partisipp Ikke så vanlig på norsk som engelsk (sleeping). Vanligvis adverb værende, snakkende, kommende
Perfektum partisipp Perfektumformen uten “har”, brukes ofte som adjektiv vært, snakket, kommet
Passiv Brukt når det ikke er viktig/interessant hvem som utfører handlingen blir snakket, spises

Adjektiv

Engelsk
Ord Forklaring Eksempel
Positiv Basisformen, samme som hankjønn liten, hvit
Hankjønn Maskulin liten, hvit
Hunkjønn Feminin lita, hvit
Intetkjønn Nøytrumsord lite, hvitt
Bestemt Spesifikk og definert lille, hvite
Flertall Mer enn én av noe små, hvite
Komparativ Mer eller mindre av noe mindre, hvitere
Superlativ Mest eller minst av noe minst(e), hvistest(e)

Setninger og elementer

Engelsk
Ord Forklaring Eksempel
Setningsledd En del av en setning, kan være et enkelt ord eller en frase som har en grammatisk funksjon Ordene i denne lista
Verbal Det eneste obligatoriske setningsleddet. Forteller hvilken handling som beskrives i setningen har sett, gikk, måtte gå
Subjekt Setningsleddet som utfører handlingen en liten mann, han, fjellet
Objekt Setningsledd som er involvert i subjektets utførelse av handlingen han, henne, den lille gutten
Predikativ Forklarer/sier noe om subjektet, kan også beskrive objektet (objektspredikativ) jeg liker å bake, han er fin
Adverbial Forteller oss om adverbialet i setningen. Kan også modifisere hele setningen ikke, alltid, til Norge, i går
Helsetning En uavhengig setning, ikke underordnet andre setninger jeg spiser nå
Leddsetning Ikke uavhengig, er underordnet en annen setning fordi jeg er sulten
Konjunksjon Binder sammen ord, setningsledd og setninger og, eller, men
Subjunksjon Binder en leddsetning sammen med en helsetning fordi, selv om